Vårmöte i Manhem

Manhems vårmöte gick av stapeln tisdagen den 17 maj med deltagande av ett trettiotal medlemmar. Dessa fick bevittna prisutdelningen för årets vårmästerskap men först diskutera klubbangelägenheter.

Vår skattmästare Göran Andersson lämnade en ekonomisk rapport för årets första två tredjedelar, som jämte en prognos för återstoden av verksamhetsåret pekar på att klubben kommer att prestera ett solitt resultat.. Det gavs en viss orientering om de ärenden som kommer att behandlas vid sommarens kongress för Sveriges Schackförbund. Det finns några motioner av innebörden att mera medel skall satsas  på framför allt Schack4an och det finns en proposition om höjda senioravgifter. En sådan höjning kommer oundvikligen att slå mot Manhem, i och med att vi har en låg avgift och många vuxna medlemmar. Den intresserade kan märka att av avgiften på 480 kronor går 80 kronor till Göteborgs Schackförbund och än så länge 140 kronor till Sveriges Schackförbund. Resterande 260 kronor stannar i Manhems klubbkassa till fromma för medlemmarna.

En motion hade influtit från medlemmen Zdenko Naglic om ändring av klubbens regler för ratingräkning. Vårmötet beslöt att bordlägga denna till årsmötet så att den i god tid kan utsändas till medlemmarna innan den behandlas.

Det aviserades en stadgeöversyn inför årsmötet och också resultatet av denna kommer att sändas ut inför årsmötet.

Mötet avslutades med utdelande av utmärkelser i form av veteranmärken, varpå spel av Vårblixten avslutade majkvällen.