Medlemsavgifter SS Manhem

Medlemsavgifter Verksamhetsåret 2024 (1 januari 2024 – 31 december 2024)

Huvudsakliga medlemskapsformer:
Vuxen medlem*: 700 kr
(Studerande**) Ungdom 19-25 år: 350 kr
Junior 0-18 år: 100 kr
Övriga medlemskapsformer:
Ny i schacket-medlem (vår)***: 500 kr
Ny i schacket-medlem (höst)***: 400 kr
Schack4an-medlem****: 100 kr

Betalas in när det nya verksamhetsåret börjat på Manhems Postgiro 42 28 22 – 7 eller Swish 123 358 27 07 (SS Manhems swishkonto). Skriv förnamn och efternamn + medlemsavgift som meddelande och gör inga andra betalningar i samma överföring. För frågor kontakta klubben på info@ssmanhem.se .

*För medlemskap ingångna efter 1 juni är avgiften 530 kr i det fall personen inte varit med i Manhem något tidigare verksamhetsår.
** inkl. militära utbildningar.
*** För de som går introduktionskursen Ny i schacket. Kursavgiften inkluderas i medlemskapet.
**** För fjärdeklassare som velat gå med i klubben efter att ha varit med i Schack4an samma år. Om tävlingen bestäms gå på skoltid kommer avgiften istället vara 0 kr.

Träningsavgift juniorer och ungdomar i träning
900 kr. Betalas in via postgiro eller Swish när vårterminen börjar, och om inte det går, så snart som möjligt under verksamhetsåret (1 januari 2024 – 31 december 2024). Träningsavgiften gäller för träning VT24+HT24. Det går inte att betala en mindre avgift enbart för vårterminen. Inga återbetalningar sker ifall barnet/ungdomen går i träning bara en kortare tid. Börjar man träna först HT24 är träningsavgiften 450 kr. Syskon som båda tränar i klubben får viss rabatt på träningsavgiften.

Utlandsbetalningar:
Manhems Postgiro (Nordea bank) 42 28 22 – 7
IBAN: SE94 9500 0099 6026 0422 8227
BIC: NDEASESS

ENGLISH:

Membership fees SS Manhem

Membership fees club business year 2024 (January 1 2024 – December 31 2024)

Forms of membership:
Adult member*: 700 kr
(Studying**) Youth member 19-25 years old: 350 kr
Junior 0-18 years old: 100 kr
Other membership forms:
Ny i schacket-member (spring)***: 500 kr
Ny i schacket-member (autumn)***: 400 kr
Schack4an-member****: 100 kr

Membership to be paid to Manhem’s postal giro 42 28 22 – 7 or Swish 123 358 27 07 (Manhem’s Swish number). Write full name+membership fee as message and do not include other payments in the same transfer. If there are questions contact the club via email info@ssmanhem.se .

*For memberships after June 1st the fee is 530 kr in case the person has not been a member of Manhem previously.
** including military education programmes.
*** For those who participate in the introductory course Ny i schacket (New to chess). The fee for the course is included in the membership.
**** For fourth-graders who chose to join the club after playing Schack4an competitions the same year. If Schack4an gets played during school hours the fee is going to be 0 kr.

Training fees juniors and youth
900 kr. Paid via bank to postal giro 42 28 22 – 7 or Swish 123 358 27 07 at the start of the spring term and if that’s not practically doable, then as early as possible during the club business year (January 1 2024 – December 31 2024). The fee is valid for training Spring 24+Autumn 24. It is not possible to pay a smaller fee exclusively for the spring term. No repayments are made if the junior/young person is in training for less than the full Spring 24+Autumn 24 period. For those who start training in Autumn 24 the training fee is 450 kr. Siblings that both train at the club get some discount on the training fee.

Payments from abroad
Manhems Postal giro (Nordea bank) 42 28 22 – 7
IBAN: SE94 9500 0099 6026 0422 8227
BIC: NDEASESS