Medlemsavgifter SS Manhem

Medlemsavgifter Verksamhetsåret 2023 (1 januari 2023 – 31 december 2023)

Huvudsakliga medlemskapsformer:
Vuxen medlem*: 600 kr
(Studerande**) Ungdom 19-25 år: 300 kr
Junior 0-18 år: 100 kr
Övriga medlemskapsformer:
Ny i schacket-medlem***: 400 kr
Schack4an-medlem****: 100 kr

Betalas in när det nya verksamhetsåret börjat på Manhems Postgiro 42 28 22 – 7 eller Swish 123 358 27 07 (SS Manhems swishkonto). Skriv förnamn samt efternamn+medlemsavgift som meddelande och gör inga andra betalningar samtidigt. För frågor kontakta klubben på info@ssmanhem.se .

*För medlemskap efter 1 september är avgiften 470 kr i det fall personen inte varit med i Manhem tidigare.
** inkl. militära utbildningar.
*** För de som går introduktionskursen Ny i schacket. Kursavgiften inkluderas i medlemskapet.
**** För fjärdeklassare som velat gå med i klubben efter att ha varit med i Schack4an samma år. Om tävlingen bestäms gå på skoltid kommer avgiften istället vara 0 kr.

Träningsavgift juniorer och ungdomar i träning
700 kr. Betalas in via postgiro eller Swish när vårterminen börjar, och om inte det går, så snart som möjligt under verksamhetsåret (1 januari 2023 – 31 december 2023). Träningsavgiften gäller för träning VT23+HT23. Inga återbetalningar sker ifall barnet/ungdomen går i träning bara en kortare tid under perioden. Börjar man träna först HT23 fås en viss rabatt på träningsavgiften. Syskon som båda tränar i klubben får viss rabatt på träningsavgiften.

Utlandsbetalningar:
Manhems Postgiro (Nordea bank) 42 28 22 – 7
IBAN: SE94 9500 0099 6026 0422 8227
BIC: NDEASESS

ENGLISH:

Membership fees SS Manhem

Membership fees club business year 2023 (January 1 2023 – December 31 2023)

Forms of membership:
Adult member*: 600 kr
(Studying**) Youth member 19-25 years old: 300 kr
Junior 0-18 years old: 100 kr
Other membership forms:
Ny i schacket-member***: 400 kr
Schack4an-member****: 100 kr

Membership to be paid to Manhem’s postal giro 42 28 22 – 7 or Swish 123 358 27 07 (Manhem’s Swish number). Write full name+membership fee as message and refrain from doing other payments at the same time. If there are questions contact the club via email info@ssmanhem.se .

*For memberships after September 1 the fee is 470 kr in case the person has not been a member of Manhem previously.
** including military education programmes.
*** For those who participate in the introductory course Ny i schacket (New to chess). The fee for the course is included in the membership.
**** For fourth-graders who chose to join the club after playing Schack4an competitions the same year. If Schack4an 2022 gets played during school hours the fee is going to be 0 kr.

Training fees juniors and youth
700 kr. Paid via bank to postal giro 42 28 22 – 7 or Swish 123 358 27 07 at the start of the term (spring 23) and if that’s not practically doable, then as early as possible during the club business year (January 1 2023 – December 31 2023). The fee is valid for training Spring 23+Autumn 23. No repayments are made if the junior/young person is in training for less than the full Spring 23+Autumn 23 period. For those who start training only in Autumn 23 there is some discount to be had on the training fee. Siblings that both train at the club get some discount on the training fee.

Payments from abroad
Manhems Postal giro (Nordea bank) 42 28 22 – 7
IBAN: SE94 9500 0099 6026 0422 8227
BIC: NDEASESS