Medlemsavgifter SS Manhem

Medlemsavgifter Verksamhetsåret 2021/22 (20210901-20221231)
Obs förlängt verksamhetsår då klubben beslutat övergå till kalenderår.

Huvudsakliga medlemskapsformer:
Vuxen medlem*: 600kr
(studerande**) Ungdom 19-25: 300kr
Junior 0-18: 100kr
Övriga medlemskapsformer:
Ny i schacket-medlem***: 400kr
Schack4an-medlem****: 50kr

Betalas in när det nya verksamhetsåret börjat på Manhems postgiro 42 28 22 – 7 eller Swish 123 358 27 07 (SS Manhems swishkonto). Skriv förnamn samt efternamn+medlemsavgift som meddelande och gör inga andra betalningar samtidigt. För frågor kontakta klubben på info@ssmanhem.se

*För medlemskap efter 1/1 är avgiften 470kr i det fall personen inte varit med i Manhem tidigare.
** inkl. militära utbildningar.
*** För de som går introduktionskursen Ny i schacket. Kursavgiften inkluderas i medlemskapet.
**** För fjärdeklassare som velat gå med i klubben efter att ha varit med i Schack4an samma år. Om tävlingen bestäms gå på skoltid kommer avgiften istället vara 0kr.

Träningsavgift juniorer och ungdomar i träning
700kr. Betalas in via postgiro eller Swish när höstterminen börjar och om inte det går så snart som möjligt under verksamhetsåret (20210901-20221231). Träningsavgiften gäller för träning HT21+VT22 d.v.s. inte för hela verksamhetsåret. Inga återbetalningar sker ifall barnet/ungdomen går i träning bara en kortare tid under HT21 och VT22 perioden. Börjar man träna först VT22 fås en viss rabatt på träningsavgiften. Syskon som båda tränar i klubben får viss rabatt på träningsavgiften.

HT22 kommer det göras ett undantag från principen att klubben tar in en träningsavgift för två terminer. Då kommer nämligen klubben ta in en halv träningsavgift (350), gällande för HT22. Efter det (VT23+HT23) kommer vi återgå till en avgift för två terminer. Detta för att bättre synka upp träningsavgiften mot kalenderåret.

ENGLISH:

Membership fees SS Manhem

Membership fees club business year 2021/22 (20210901-20221231)
NOTE: Prolonged club business year this year. The club is switching to having calendar year as the norm instead of business year.

Forms of membership:
Adult member*: 600kr
(studying**) Youth member 19-25: 300kr
Junior 0-18: 100kr
Other membership forms:
Ny i schacket-member***: 400kr
Schack4an-member****: 50kr

Membership to be paid to Manhem’s postal giro 42 28 22 – 7 or Swish 123 358 27 07 (Manhem’s swish number). Write full name+membership fee as message and refrain from doing other payments at the same time. If there are questions contact the club via email info@ssmanhem.se

*For memberships after 1/1 the fee is 470kr in case the person has not been a member of Manhem previously.
** including military education programmes.
*** For those who participate in the introductionary course Ny i schacket (New to chess). The fee for the course is included in the membership.
**** For fourth-graders who chose to join the club after playing Schack4an competitions the same year. If Schack4an 2022 gets played during school hours the fee is going to be 0kr.

Training fees juniors and youth
700kr. Paid via bank to postal giro 42 28 22 – 7 or Swish 123 358 27 07 at the start of the term (autumn 21) and if that’s not practically doable, then as early as possible during the club business year (20210901-20221231). The fee is valid for training Autumn 21+Spring 22; in other words not for the complete business year. No repayments are made if the junior/young person is in training for less than the full Autumn 21 and Spring 22 period. For those who start training only in Spring 22 there is some discount to be had on the training fee. Siblings that both train at the club get some discount on the training fee.

Autumn 22 there will be an exemption to the principle the club has currently of having one fee for two terms of training. At that time the club will ask for half a training fee (350kr); which applies for Autumn 22. After that i.e. Spring 23+Autumn 23 the club will go back to the principle of asking for one fee for two terms of training. This is in order to synchronise the training fee and the calendar year.