Stadgar

Om stadgarna

Ändringar av stadgarna godkänns av medlemmarna på medlemsmöten, oftast årsmötet.

Schacksällskapet Manhems stadgar fastställda av årsmöte 1984 med kompletteringar fram till 2021; vilket också var senast stadgarna kompletterades.

Stadgar

§1: Syftet med Schacksällskapet Manhem

Schacksällskapet Manhem, stiftat den 25 januari 1906, har till ändamål att samla schackintresserade personer i Göteborg med omnejd, att skapa ökad färdighet och fördjupad insikt i schackspelet hos sällskapets medlemmar samt att verka så att ett större allmänt intresse för schack uppstår.

§2: Styrelsens sammansättning och beslutsmässighet

Sällskapets styrelse skall ha sitt säte i Göteborg och bestå av åtta ledamöter, som väljs för ett år vid sällskapets årsmöte. Samtidigt väljs minst två suppleanter. Sällskapet väljer ordförande samt sju ledamöter, vilka inom sig utser vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, skattmästare, tävlingsledare, ungdomsledare samt materialförvaltare.

Styrelsen är beslutsmässig, om ordföranden eller vice ordföranden jämte ytterligare minst tre ledamöter är närvarande.

Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§3: Styrelsens åligganden och befogenheter

Styrelsen åligger att till höstmötet lägga förslag till årsavgift för nästkommande verksamhetsår samt att besluta om åtgärder för att finansiera sällskapets verksamhet. Dessutom åligger det styrelsen att anskaffa lokal, att anordna turneringar och matcher m.m. samt att i övrigt utöva sådan verksamhet att sällskapets intressen tillvaratas och dess i paragraf 1 angivna ändamål uppfylls.

Styrelsen äger att – utan sällskapets hörande i varje enskilt fall – bestämma om ordnandet av sällskapets angelägenheter utom i frågor som rör ändring av stadgarna, bestämmande av medlemsavgifter, inval av hedersledamöter samt sällskapets upplösning och åtgärder i samband härmed.

§4: Ordförandens åligganden

Ordföranden eller i hans ställe vice ordföranden leder förhandlingarna vid sällskapets och styrelsens sammanträden.

§5: Sekreterarens åligganden

Sekreteraren eller i hans ställe vice sekreteraren åligger att kalla styrelsen till sammanträde, att föra protokoll vid sällskapets och styrelsens sammanträden, att ombesörja förekommande korrespondens samt att upprätta årsberättelse.

§6: Skattmästarens åligganden

Skattmästaren åligger att föra sällskapets räkenskaper, vilka årligen avslutas den 31 december och senast den 1 februari skall vara för revisorerna tillgängliga för granskning, att upprätta medlemsförteckning samt att till Göteborgs Schackförbund eller behörigt överförbund insända nödvändiga registreringshandlingar över spelare.

§7: Materialförvaltarens åligganden

Materialförvaltaren åligger att vårda och föra förteckning över sällskapets inventarier samt ansvara för sällskapets lokaler. Sällskapets egendom får endast mot kvitto om lån utlämnas.

§8: Revisorernas åligganden

Revisorerna åligger att granska styrelsens protokoll och ta del av dess åtgärder, att granska räkenskaperna, att genom inventering övertyga sig om att sällskapets egendom överensstämmer med inventarieförteckningen samt att vid årsmötet avge skriftlig berättelse över verkställd revision, vari klart till- eller avstyrks ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

§9: Sällskapets räkenskapsår

Sällskapets räkenskapsår löper från den 1 januari till den 31 december.

§9a: Övergångsbestämmelser

Sällskapets räkenskapsår 2021-2022 löper från den 1 september 2021 till den 31 december 2022.

§10: Ärenden som skall behandlas vid årsmöte respektive höstmöte

Årsmöte hålls i februari och höstmöte i oktober.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. val av två justeringsmän
 2. protokoll från höstmötet
 3. årsberättelse
 4. ekonomisk berättelse och balansräkning
 5. revisorernas berättelse
 6. fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 7. val av ordförande och sju övriga styrelseledamöter jämte minst två suppleanter samt två revisorer med en suppleant
 8. framställningar från styrelsen eller enskild medlem

Vid höstmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. protokoll från årsmötet
 2. fastställande av avgifter för kommande räkenskapsår
 3. framställningar från styrelsen eller enskild medlem

§11: Utlysande av års- och höstmöte

Års- och höstmöte skall av styrelsen genom personlig kallelse utlysas minst två veckor innan sammanträdet äger rum.

§12: Extra möte

Extra möte hålls när styrelsen beslutat, varvid kallelse sker på samma sätt som är stadgat för årsmöte.

§13: Beslutsmässighet vid sällskapets möten

Sällskapets möten är beslutsmässiga om minst 15 medlemmar är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet utom i fråga om ändring av stadgar, då två tredjedels majoritet erfordras.

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom i fråga om val, då avgörande sker genom lottning.

Val skall ske med slutna valsedlar om så påfordras.

§14: Medlemskap i sällskapet

Medlemskap i sällskapet meddelas av styrelsen. Styrelsen må ur sällskapet utesluta medlem som motarbetar eller genom sitt uppträdande motverkar sällskapets ändamål och icke efter varning rättar sig eller som underlåter att erlägga stadgade avgifter. Styrelsen har rätt att neka person medlemskap i sällskapet som vid anhållan därom häftar i skuld till SS Manhem och/eller annan förening ansluten till Sveriges Schackförbund.

§15: Sällskapets tävlingsverksamhet

 1. Sällskapet anordnar varje år en höstturnering med början senast i oktober månad. Styrelsen bör, då förhållandena så medger, anordna andra tävlingar. Särskilt bör någon form av tävlingsverksamhet anordnas under våren.
 2. Sällskapets klubbmästartitel för året tillfaller den som i höstturneringen blir vinnare i högsta gruppen. Om två eller flera spelare i högsta gruppen erhåller samma poäng skall särspel äga rum. Antalet särspelspartier får ej vara färre än två. Om tävlingen spelas i mer än en grupp flyttas ett av styrelsen på förhand bestämt antal upp i närmast högre grupp.
  Styrelsen kan ge medlem rätt att spela i den grupp som kan anses motsvara hans spelstyrka.
  Tävling anordnas varje år om titeln juniorklubbmästare.
 3. Styrelsen, eller genom denna utsedd person, skall tillse att aktuell förteckning över samtliga medlemmars rating finns upprättad.
 4. För sällskapets turneringar skall i övrigt gälla av Sveriges Schackförbund antagna föreskrifter samt de särskilda bestämmelser som styrelsen utfärdar.

§16: Val av hedersledamot

Till hedersledamöter kan på styrelsens förslag väljas personer inom eller utom sällskapet, vilka förtjänstfullt verkat till dess fromma.

§17: Förtjänst- och utmärkelsetecken

Styrelsen äger besluta om förtjänst- eller utmärkelsetecken till sällskapets medlemmar.

§18: Medlemsavgift

Årsavgiften, som fastställs av höstmötet, betalas senast den 1:e december samma år som den fastställs av höstmötet. Dock må nytillträdande medlem för det fall inträde sker under höstsäsongen (tidigast 1 september) erlägga hela registreringsavgiften till Göteborgs Schackförbund eller behörigt överförbund. Av beloppet därutöver på helårsmedlemsavgiften skall endast hälften erläggas. Undantagen är dock den som varit registrerad medlem i sällskapet föregående verksamhetsår. Sådan medlem skall erlägga full avgift. Hedersledamot är befriad från avgift.

§19: Tillägg eller ändring av stadgarna

Förslag om tillägg till eller ändringar av dessa stadgar må upptas till behandling på ordinarie eller extra möte efter det att framställning av styrelsen eller enskild medlem skett. Sådant förslag må icke upptas till behandling med mindre än att det i sin helhet varit anslaget i sällskapets lokal minst två veckor före det att möte där förslaget skall behandlas har utlysts.

§20: Upplösandet av sällskapet

Sällskapet kan icke upplösas så länge åtta medlemmar kvarstår och påfordrar dess bestånd. Upplöses sällskapet, skall dess egendom användas till befrämjande av schackintresset företrädesvis i Göteborgs kommun med omnejd.