Ny styrelse vald i Manhem

Torsdagen den 17 september höll Manhem årsmöte, för ovanlighetens skulle efter det att KM startat. Orsaken till det ligger i vårt arrangemang av Skol-SM, som motiverar att en extra hängrond ligger under denna vecka. Nitton manhemiter fanns på plats för förhandlingarna.

Nitton manhemiter jämte ett antal senkomlingar för prisutdelningarna bevistade årsmötet.

Nitton manhemiter jämte ett antal senkomlingar för prisutdelningarna bevistade årsmötet.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året omfattade 48 sidor och lades fram för mötet. Däri kan man läsa vad som hänt under året och styrelsens uppfattning om året.  Den finns att få vid ditt nästa besök på klubben.

Skattmästaren Joel Åkesson föredrog bokslutet och kunde glädja sig och medlemmarna över ett nytt solitt år. Revisorerna hade rest bort på semester men efterlämnat en revisionsberättelse som inte framförde några anmärkningar. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008/2009.

I revisorernas frånvaro läste Claes Brauer upp revisionsberättelsen.

I revisorernas frånvaro läste Claes Brauer upp revisionsberättelsen.

Medlemmen Anders Pettersson hade författat tvenne motioner, en närmast unik händelse i Manhems moderna historia. Den första föreslog att styrelsen skall Elo-registrera fler av klubbens tävlingar och efter tjugo minuters diskussion beslöt mötet att anta den.

Motion nummer två föreslog att klubben skall öka kompetensen och de fysiska förutsättningarna för att livesända partier från våra turneringar. Årsmötet beslöt enhälligt att bifalla motionen.

En glad Anders Pettersson kunde hösta in årsmötets gillande av två motioner.

En glad Anders Pettersson kunde hösta in årsmötets gillande av två motioner.

Därefter tog valberedningen i skepnad av Rickard Dave till orda och lämnade sitt förslag till ny styrelse. Efter konstituering vid det påföljande styrelsemötet ser styrelsen ut så här:

·      Mats Eriksson är ordförande, ungdoms- och PR- och rekryteringsansvarig.
·      Claes R. Nilsheden är vice ordförande och klubbtävlingsansvarig.
·      Claes Brauer är skattmästare och ansvarig för vår anställde.
·      Joel Åkesson är biträdande skattmästare och elitansvarig.
·      Mattias Fredriksson är sekreterare.
·      Said Outgajjouft är lagtävlingsansvarig.
·      Harald Berggren Torell är vice sekreterare.
·      Johan Granholm är materialförvaltare.
·      Sam Friberg är suppleant och inofficiell idéspruta.
·      Amanda Gårdmark är suppleant.

Valberedningens Rickard Dave kunde lämna förslag till ny styrelse.
 
Valberedningens Rickard Dave kunde lämna förslag till ny styrelse.  

Till ny valberedning valdes Rickard Dave (sammankallande), Vincent Andréasson och Sören Svensson. Revisorerna Göran Andersson och Hans Brodén fick nytt förtroende med Lars Borgström som suppleant.

Mötet beslöt vidare om oförändrade medlemsavgifter:

  • 450 kronor för seniorer
  • 225 kronor för värnpliktiga och studerande mellan 19 och 25 år
  • 100 kronor för juniorer (= 300 kronor inkl. träningsavgift)
  • 50 kronor för Schack4an-barn
  • 300 kronor för medlemmar med introduktionsmedlemskap

Inbetalningskorten har sänts ut och i skrivande stund har drygt 130 medlemmar betalt avgiften. Nya rutiner för  Allsvenska serien gör att vi måste medlemsregistrera våra spelare i förväg, vilket gör det nödvändigt med en något striktare hantering och det är positivt att många medlemmar gör sitt för att underlätta övergången. Den som saknar inbetalningskort kan på egen hand betala in avgiften på klubbens giro 42 28 22 – 7. Glöm i så fall inte att skriva ditt namn!

Mötets presidium, fr.v. skattmästaren Joel Åkesson, ordföranden mats Eriksson och vice sekreteraren Rebecka Ungerfält.

Mötets presidium, fr.v. skattmästaren Joel Åkesson, ordföranden Mats Eriksson och vice sekreteraren Rebecka Ungerfält.

Under punkten övriga frågor tog styrelsen upp frågan om städningen av våra lokaler. Efter att ha betalat för en provstädning av en professionell städfirma befanns priset vara 1 500 kronor för en städning av lokalerna. Eftersom uppskattningsvis 25 städningar behöver genomföras under ett år är styrelsens uppfattning att medlemmarna behöver engageras med sin mannakraft. Saken diskuterades och även om skilda förslag framkom om hur själva rekryteringen skall göras rådde enighet om att linjen med egenstädning är den rätta. Ett städschema kommer nu att läggas upp där bokningar kan göras.

Vidare informerade vår klubbtävlingsledare Claes R. Nilsheden om att styrelsen beslutit att 30 minuter skall tillämpas som gräns för walk over i klubbens tävlingar framdeles. Samma gräns kommer att användas i SSF:s och GSF:s tävlingar. Det blir alltså en viss uppstramning men samtidigt en enhetlighet där den enskilde slipper hålla reda på olika w.o.-gränser.

Mötet avslutades med prisutdelningar  och med utdelning av veteranmärken.

Bilder: Sam Friberg.