Särskiljning SSF

Schweizer:
1. Bäst kvalitetspoäng (Beräknas genom addering av alla motståndares slutpoäng, undantaget den med lägst poäng. Frirond räknas som ett parti mot en fiktiv motståndare som har samma poäng som spelaren före partiet och som spelar remi i alla återstående ronder.)*
2. Inbördes resultat (om alla inblandade spelare har mött varandra)**
3. Flest vinstpartier***
4. Flest svartpartier****
5. Lottning*****

Berger:
1. Inbördes resultat
2. Sonneborn-Berger
3. Flest vinstpartier
4. Flest svartpartier
5. Lottning

Hämtat från SSFs TB 20221011 (exkl. kommentarerna).

* Ospelade ronder hantering se https://www.ssmanhem.se/ssf-bucholz/
** Resultat mot spelare i samma poänggrupp som ligger före när det gäller Bucholz räknas ej i inbördes-möte uträkningen.
*** Flest vinstpartier räknas inklusive w.o. vinster (och frirondsvinster).
**** Ospelade partier (W.o. vinst som svart, W.o. förlust som svart, Uppskjutet parti, Ej inlagt resultat, Ej i lottningen) räknas ej som svartpartier.
***** Systemet lottar automatiskt. Vill man göra om lottningen kan man ta bort och sen lägga in (samma) resultat. Då görs ny lottning. Manhems linje är att systemets ursprungliga lottning gäller.

TRANSLATION:

Swiss:
1. Best Bucholz score (Calculated by adding all opponents’ final scores, excluding the one with the lowest score. Pairing allocated bye is counted as a game against a virtual opponent who has the same score as the player before the game and who plays a draw in all remaining rounds.)*
2. Direct encounter (if all involved players have faced each other)**
3. Most wins***
4. Most games as black****
5. Random draw*****

Round-robin:
1. Direct encounter
2. Sonneborn-Berger
3. Most wins***
4. Most games as black****
5. Random draw*****

Retrieved from the Swedish Chess Federation’s General rules for competitions 20221011 (excluding comments below).

* Unplayed rounds handling see https://www.ssmanhem.se/ssf-bucholz/
** Results against players in the same points group that are ahead in Bucholz are not counted in the head-to-head calculation.
*** Most wins is counted including w.o. wins (and wins from pairing-alloctaed-byes).
**** Unplayed games (forfeit win as black, forfeit loss as black, postponed game, no result entered, not in parinings) are not counted as black games. ***** The system automatically does a random drawing of lots. If a tournament director wants to redo the draw, he/she can delete and then enter a (same) result. A new draw will then be made. Manhem’s line is that the system’s original drawing of lots made by the system applies.