SSF Bucholz

Uppdatering 20230827. Efter en försening till följd av sena ändringar införs FIDEs nya särskiljningsregler 20230901. Det är en hel del ändringar gällande hantering av ospelade ronder i Bucholz. Även hantering av inbördes möte har ändrats och det rätt radikalt. I vilken grad SSF ämnar följa de nya reglerna är inte fullt kommunicerat. Det enda som sagts är att det kommer finnas en period innan regeländringar implementeras i Sverige. Nedan text får ses som redogörelse av läget innan ev. ändringar med syfte att implementera FIDEs 20230901 regler gjorts.

(Innan 20230901)
SSF Bucholz motsvarar Bucholz cut-1. Förenklat innebär Bucholz cut-1 att man beräknar en summa kvalitetspoäng genom att addera alla motståndares slutpoäng och dra av den med lägst poäng. När någon inte spelar alla ronder i tävlingen behövs dock ytterligare regler (unplayed rounds management). Det har saknats en bra detaljerad förklaring för hur man faktiskt räknar ut Bucholz cut-1 kvp. inkl. unplayed roudns management i samtliga situationer (både från FIDE och SSF). Därför ges här nedan enbart hur medlemssystemet verkar räkna ut SSF Bucholz enligt bästa förståelse. SSF får i något läge uppmärksamma om någonting verkar fel eller oklart. I det fall att nedan skiljer sig mot faktiskt utfall från medlemssystemet i något läge kommer medlemssystemets utfall anses gälla. Proceduren lär i alla fall vara som följer:

1. Man noterar vad varje enskild motståndare tagit för poängsumma i tävlingen.

2. Uppskjutna partier motståndare har räknas som halv kvalitetspoäng (kvp.).

3. Framlottade men pågående partier motståndare har höjer temporärt kvp. värdet man får från motståndaren med en halv kvp. Med temporärt menas att den här effekten försvinner när resultat för partiet matats in.

4. W.o. vinster för motståndare (exkl. frirondsvinster) räknas som en halv kvp.; således behöver man även räkna antalet w.o. vinster motståndare har och dra av 0,5 kvp. per sådan typ av vinst.

5. W.o. förluster för motståndare räknas som en halv kvp.; således behöver man även räkna antalet w.o. förluster motståndare har och lägga till 0,5 kvp. per sådan typ av förlust.
6. Frirondsvinster för motståndare räknas som noll kvp.; således behöver man även räkna antalet frirondsvinster motståndare har och dra av 1 kvp. per sådan typ av vinst.*
* Det är högst oklart för mig om det här är särskilt uttänkt eller om det kommer bestå. Saken har påpekats till SSF.

7. Om någon utgår ur tävlingen får spelare som mött denna de poäng personen tagit i tävlingen plus en halv kvp. per rond personen som bryter inte spelat efter uttåget; således måste man räkna ospelade ronder motståndare har och lägga till 0,5 kvp. per sådan rond.

8. Om man själv utgår ur tävlingen får man, baserat på observation, inga kompenserande kvp. poäng för ronder man inte spelat.** Däremot prioriteras enskild ospelad rond i cut-1 procedur över ronder där man faktiskt spelade.

** Rimligheten i den regeltolkning som ligger till grund för att kompensation i det här fallet inte sker har ifrågasatts och SSF har uppmärksammats.

9. Frirond för en själv bör ge kvp. till summa av:
Svon = SPR + (1 – SfPR) + 0.5 * (n – R)
where for player P who did not play in round R:
n = number of completed rounds
Svon = score of virtual opponent after round n
SPR = score of P before round R
SfPR = forfeit score of P in round R

Example 1:
in Round 3 of a nine-round tournament Player P did not show up.
Player P’s score after 2 rounds is 1.5. The score of his virtual opponent is
Svon = 1.5 + (1 – 0) + 0.5 * (3 – 3) = 2.5 after round 3
Svon = 1.5 + (1 – 0) + 0.5 * (9 – 3) = 5.5 at the end of the tournament
Example 2:
in Round 6 of a nine-round tournament player P’s opponent does not show up.
Player P’s score after 5 rounds is 3.5. The score of his virtual opponent is:
Svon = 3.5 + (1 – 1) + 0.5 * (6 – 6) = 3.5 after round 6
Svon = 3.5 + (1 – 1) + 0.5 * (9 – 6) = 5.0 at the end of the tournament
Vilket motsvarar Fides sätt att hantera ospelade ronder fram till 20230901.
Alternativt
Följa SSFs tävlingsbestämmelser som ger att:
“Frirond räknas som ett parti mot en fiktiv motståndare som har samma poäng som spelaren före partiet och som spelar remi i alla återstående ronder.”
Jag försökte kolla det här någon gång, men kom tyvärr inte till klarhet hur det funkade /HBT

10. Uträkningar för värden på samtliga motståndares (inkl fiktiva motståndares) poängsummor efter ev. avdrag och tillägg per ovan beskrivningar görs.

11. Har man noll ospelade partier (d.v.s. frirond, w.o. vinst, w.o. förlust, uppskjutet eller rond där man ej legat inlottad) bortser man från den lägsta av de värden som räknas fram i §10. Efter det summeras resterande värden per vad som räknats fram i §10 och summan utgör kvp. poäng för tävlingen.

12. Har man ett ospelat parti (d.v.s. frirond, w.o. vinst, w.o. förlust, uppskjutet eller rond där man ej legat inlottad) bortser man från värdet man hade fått från det ospelade partiet. Det gäller även om ett spelat parti hade gett ett lägre värde. Efter det summeras resterande värden per vad som räknats fram i §10 och summan utgör kvp. poäng för tävlingen.

13. Har man flera ospelade partier (d.v.s. frirond, w.o. vinst, w.o. förlust eller rond där man ej legat inlottad) bör det som ger lägst kvp. värde av dessa bortses från. Det gäller även om ett spelat parti hade gett ett lägre värde. Efter det summeras resterande värden per vad som räknats fram i §10 och summan utgör kvp. poäng för tävlingen.

Harald Berggren Torell, SS Manhem 20230827