Kongressen: Ari Ziegler ny ordförande i SSF – Superettan kvar

På lördagen mellan de två SM-veckorna hölls enligt traditionen Sveriges Schackförbunds årsmöte – eller kongress som är den korrekta termen. Den fråga som tilldrog sig största intresset var den om byte av ordförande; göteborgaren och halvmanhemiten Ari Ziegler ställde upp som motkandidat till den sittande Ingvar Carlsson och kongressen föregicks av heta, stundtals hätska, diskussioner, företrädesvis på Internet.

När kongressen väl var inne hölls dock diskussionen med något enstaka övertramp på en civiliserad nivå. De båda kandidaterna höll en kortare presentation, varefter de som ville kunde ställa frågor. Den slutna omröstningen ledde till att Ari Ziegler valdes med siffrorna 19-18! Bland de ledamöter som valdes in fanns bl.a. undertecknad, som omvaldes.

Det finns en vikande trend i svenskt schack, som kanske inte är så tydlig för den som är med i Manhem. Antalet seniormedlemmar minskar och de flesta distrikt minskar – dock ej Göteborg – och de sammanlagda siffrorna hålls uppe av juniormedlemmar i Stockholm, framför allt barn i Schack4an. Det är en stor och på inget sätt enkel fråga att vända utvecklingen.

Ytterligare fyra frågor var uppe för beslut. Många känner troligen till att en serieomläggning väntar i höst. Division IV avskaffas och alla lag ovanför distriktsserien kommer att omfatta åtta man. Det blir upp till sexton division III-grupper, åtta division II-grupper och fyra division I-grupper. Dessutom skjuts en ny Superetta in mellan division I och Elitserien, och denna skapelse har på sina håll kritiserats. Vid kongressen fanns en motion från Malmö AS uppe om att av kostnadsskäl skrota Superettan redan på startbanan. Allsvenska kommitténs ordförande Niklas Sidmar vädjade till kongressen att ge det nya systemet en chans och även undertecknad gav understöd till det. Omröstningen slutade också här med 19-18, för att behålla Superettan. Systemet kommer att fortlöpande utvärderas.

Den absolut viktigaste inkomstkällan för Sveriges Schackförbund är bidrag från Ungdomsstyrelsen och del av Svenska spels överskott. Det senare utbetalas efter samma grunder som bidraget från US. En motion från Tolita SK, som föreslog att en ökad andel av SSF:s medel skall komma den lokala verksamheten till godo, antogs med Styrelsens tillstyrkan. Däremot avslogs att omläggningen skall styras av en fristående grupp, oberoende av Styrelsen.

Av medlemsavgiften till t.ex. Manhem går en del till Göteborgs och en del till Sveriges Schackförbund. För ungdomsmedlemmar går i dagsläget 10 kronor till SSF och 20 kronor till GSF. För vuxna medlemmar är beloppen hittills 70 kronor till SSF och 130 kronor till GSF. En motion från Tolita SK (Värmland) föreslog att avgiften om 10 kronor för ungdomsmedlemmar skulle avskaffas. Den avslogs dock under stor enighet.

Styrelsen för Sveriges Schackförbund föreslog en höjning av senioravgiften från 70 till 90 kronor. Så beslöts också med röstsiffrorna 19- 15 och på sätt kompenseras förbundet om än bara till liten del för de bidragspengar som styrs om lokalt. Hur detta påverkar medlemsavgiften till Manhem är ännu osäkert. När GSF:s ekonomi var som mest fallfärdig för ett par år sedan företogs en 50 kronors- höjning som då sades vara tillfällig. En möjlighet som har nämnts är därför att GSF sänker sin avgift med samma belopp som SSF:s höjning.