Nytt från årsmötet

Tisdagen den 7 november höll Manhem ett uppskjutet årsmöte. Styrelsen lade fram såväl en välmatad verksamhetsberättelse som ett bokslut som visade upp ett fullt tillfredsställande resultat för året 2005/06. På revisorernas förslag beviljades som väntat ansvarsfrihet.

Mötesordförande Mats Eriksson och mötessekreterare Sven Persson

Mötesordförande Mats Eriksson och mötessekreterare Sven Persson

Medlemsavgifterna bestämdes till oförändrade

  • 450 kronor för seniorer och ungdomar, utom
  • 225 kronor för värnpliktiga och studerande ungdomar 19-25 år
  • 100 kronor för juniorer upp till 18 år. Juniorer i klubbträning betalar dock även en träningsavgift om 200 kronor, alltså inalles 300 kronor
  • 300 kronor för Projekt 2000-medlemmar, d.v.s. seniorer som inte tidigare varit klubbanslutna och som går vår introduktionskurs för hemmaspelare
  • 50 kronor för schackfyremedlemmar

De båda sistnämnda medlemskategorierna är formellt nya för året.

Du som medlem är varmt välkommen att så fort som möjligt betala din avgift. Medlemsavgifterna är klubbens viktigaste inkomstkälla och här kan alla dra sitt strå till stacken genom en snabb insats.

Claes Brauer sliter sitt hår över sena avgiftsbetalare

Claes Brauer sliter sitt hår över sena avgiftsbetalare

En ny styrelse valdes, i mångt och mycket lik den för förra året. Efter årsmötet konstituerades styrelsen enligt följande:

Ordförande, ungdom, PR och rekrytering

Mats Eriksson
Vice ordförande, elit, bokföring, information Håkan Warston
Sekreterare, hemsida Sven Persson
Klubbtävling, vice sekreterare Claes R. Nilsheden
Skattmästare Claes Brauer
Finansiering Sam Friberg
Lagtävling Vincent Andréasson
Materialförvaltare

Roland Sobenius

Den sistnämnde är nyvald, övriga omvalda. Till valberedningen utsågs Calle Jarebo och Said Outgajjouft med den förstnämnde som sammankallande.

En fri diskussion om klubbangelägenheter kom mest att handla om hemsidan och flera fruktbara förslag till vidareutveckling kom fram. Mötet avslutades med punkten utmärkelser – mer därom i en separat artikel – och med gemensamt fika.

Lagtävlingsledaren Vincent Andréasson förbereder fikat

Lagtävlingsledaren Vincent Andréasson förbereder fikat

Bilderna är tagna av Sam Friberg.