Ny styrelse vald vid Manhems årsmöte

Årsmötet hölls i år den 20 september på Vegagatan 20 med deltagande av ett tjugotal manhemiter.

Ett tjugotal manhemiter besökte årsmötet.

Ett tjugotal manhemiter besökte årsmötet.

Presidiet: Göran Andersson (skattmästare), Mats Eriksson (ordförande) och Mattias Fredriksson (sekreterare).

Presidiet: Göran Andersson (skattmästare), Mats Eriksson (ordförande) och Mattias Fredriksson (sekreterare).

Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året omfattade 44 sidor och lades fram för mötet. Däri kan man läsa vad som hänt under året och styrelsens uppfattning om året. Den finns att få vid ditt nästa besök på klubben.

Verksamhetsberättelsens omslag anknöt till årets nyhet schackboxning.

Verksamhetsberättelsens omslag anknöt till årets nyhet schackboxning.

Valberedningens Rickard Dave kunde än en gång lämna förslag till ny styrelse.

Valberedningens Rickard Dave kunde än en gång lämna förslag till ny styrelse.

Därefter tog valberedningen i skepnad av Rickard Dave till orda och lämnade sitt förslag till ny styrelse. Efter konstituering vid det påföljande styrelsemötet ser styrelsen ut så här:

· Mats Eriksson är ordförande, ungdoms- och PR- och rekryteringsansvarig.
· Claes R. Nilsheden är vice ordförande och klubbtävlingsansvarig.
· Göran Andersson är skattmästare.
· Claes Brauer är materialförvaltare.
· Mattias Fredriksson är sekreterare.
· Ragnar Uhlin är ledamot.
· Harald Berggren Torell är vice sekreterare.
· Madeleine Strandberg är föräldraföreträdare.
· Sam Friberg är suppleant och marknadsföringsansvarig.
· Joel Åkesson är suppleant och elitansvarig.

Nyvald i Manhems styrelse: Madeleine Strandberg, schackförälder.

Nyvald i Manhems styrelse: Madeleine Strandberg, schackförälder.

Till ny valberedning omvaldes Rickard Dave (sammankallande), Vincent Andréasson och Sören Svensson. Till revisorer valdes Lars Borgström och Hans Brodén med Jonas Ahlqvist som suppleant.

Vid vårmötet lade dåvarande medlemmen Zdenko Naglic in en framställan om ändrade regler för ratingföring i klubben. Denna togs upp vid årsmötet, som avslog densamma efter hörande av ratingföraren Jan Herrman. Mötet beslöt dock på styrelsens förslag att partier ratingberäknas om den sammanlagda betänketiden uppgår till två timmar eller mer för ett parti som pågår sextio drag eller mer. Denna ändring sker fr.o.m. höstens spel.

Med tanke på de vid sommarens kongress höjda registreringsavgifterna till landsförbundet och med tanke på den instundande hyreshöjningen beslöt mötet beslöt om delvis uppjusterade medlemsavgifter:

 • 500 kronor för seniorer
 • 250 kronor för värnpliktiga och studerande mellan 19 och 25 år
 • 100 kronor för juniorer (= 300 kronor inkl. träningsavgift)
 • 50 kronor för Schack4an-barn
 • 350 kronor för medlemmar med introduktionsmedlemskap

En nyhet för i år har varit att medlemmarna har varseblivits om medlemsavgiftens förfall genom ett utskick av ett fakturaliknande blad. I skrivande stund har de flesta medlemmar betalt in medlemsavgiften, men icke alla. Om du ännu resterar men vill fortsätta som medlem i vår fina klubb – gör slag i saken nu!

Bilder: Sam Friberg.

Göteborgs Schackförbunds årsmöte ajournerat

Göteborgs schackförbund har hållit sitt årsmöte för 2011. Det var en ganska välbesökt tillställning med ombud från sju klubbar med inalles 677 medlemmar, däribland Manhem. Styrelsen lade fram bokslut och verksamtsberättelse och de närvarande kunde konstatera att ett vackert överskott för förbundet influtit under året.

Dock kunde inte valberedningen lägga fram något förslag till ny styrelse, så mötet ajournerades till senare tidpunkt. I sammanhanget kan nämnas att en av valberedningens ledamöter inte visste att han ingick, detta trots att denne var närvarande vid fjolårets möte och lät sig väljas då. Samme person ondgjorde sig över ”osmakligheten” i att de sedvanliga styrelsearvodena fördelats efter en mindre höjning av fjolårets möte. Det är inte alltid lätt.

Årsmöte i Manhem på tisdag

På tisdag den 20 september hålls klubbens årsmöte med början kl. 19.00. Det gångna årets verksamhet kommer att redovisas av styrelsen i form av muntlig redogörelse och av verksamhetsberättelsen för 2010-2011. En ny styrelse kommer att väljas och medlemmarna har möjlighet att både väcka och ställa frågor.

Följ med i vad som händer klubben! Kom till årsmötet!

Vårmöte med Göteborgs Schackförbund

Vårmötet med Göteborgs Schackförbund blev en ganska tunt besökt tillställning, där framför allt ärenden inför Sveriges Schackförbunds sommarkongress dryftades. Förutom Manhem i skepnad av Mattias Fredriksson deltog även Stenungsunds SK och Noleredsskolans SK utöver en del klubbar som fanns på plats i person men utan ombud.

Bland intressant information som kan nämnas kommer Veteran-SM i snabbschack att ordnas i Göteborg den 1-2 oktober. Styrelsens tankar har också börjat röra sig kring det förestående jubileet – Göteborgs Schackförbund bildades ju år 1914 och hitom horisonten stundar alltså ett hundraårsjubileum. Ett hett projekt är skrivandet av en jubileumsbok!

Inför sommarens kongress finns det tre propositioner och fyra motioner. Två av propositionerna rör formella ting; hur disciplinärenden framdeles skall handläggas och storleken på centralstyrelsen. Den tredje propositionen rör ett höjande av registreringsavgiften för föreningarna till förbundet.. Så sent som 2006 sattes den till 70 kronor per vuxenmedlem, men förra sommaren höjdes den till 140 kronor. Inför årets kongress föreslås en höjning till 160 kronor och här kommer det an på distrikten att ta ställning till var de pengar som medlemmarna är beredda att lägga på schack skal läggas: i klubben, i distriktet eller i riksförbundet? Förutom avgiften till riksförbundet går också 80 kronor av manhemitens årsavgift till Göteborgs Schackförbund medan återstoden stannar i klubben.

Sedan början av förra året består riksförbundets anställda personal av fem personer. I början av innevarande år beslöts om friställande av en av dessa, vars uppgift har varit att befrämja propagandatävlingen Schack4an. Två av årets motioner vill återta denna uppsägning och en tredje vill med inte helt klara formuleringar prioritera breddverksamhet framför elit.

Den fjärde motionen föreslår att förbundets tidning Tidskrift för Schack görs om till ”nättidning”, vilket väl är så nära ett nedläggningsbeslut man kan komma. TfS är världens näst äldsta (grundad  1895) ännu utkommande schacktidskrift och det återstår att se om kongressen är beredd att gå denna väg.

Vårmöte i Manhem

Manhems vårmöte gick av stapeln tisdagen den 17 maj med deltagande av ett trettiotal medlemmar. Dessa fick bevittna prisutdelningen för årets vårmästerskap men först diskutera klubbangelägenheter.

Vår skattmästare Göran Andersson lämnade en ekonomisk rapport för årets första två tredjedelar, som jämte en prognos för återstoden av verksamhetsåret pekar på att klubben kommer att prestera ett solitt resultat.. Det gavs en viss orientering om de ärenden som kommer att behandlas vid sommarens kongress för Sveriges Schackförbund. Det finns några motioner av innebörden att mera medel skall satsas  på framför allt Schack4an och det finns en proposition om höjda senioravgifter. En sådan höjning kommer oundvikligen att slå mot Manhem, i och med att vi har en låg avgift och många vuxna medlemmar. Den intresserade kan märka att av avgiften på 480 kronor går 80 kronor till Göteborgs Schackförbund och än så länge 140 kronor till Sveriges Schackförbund. Resterande 260 kronor stannar i Manhems klubbkassa till fromma för medlemmarna.

En motion hade influtit från medlemmen Zdenko Naglic om ändring av klubbens regler för ratingräkning. Vårmötet beslöt att bordlägga denna till årsmötet så att den i god tid kan utsändas till medlemmarna innan den behandlas.

Det aviserades en stadgeöversyn inför årsmötet och också resultatet av denna kommer att sändas ut inför årsmötet.

Mötet avslutades med utdelande av utmärkelser i form av veteranmärken, varpå spel av Vårblixten avslutade majkvällen.

Prisutdelningar och nyval av styrelse vid årsmötet

Årsmötet blev i år uppskjutet då bokslutet inte var klart. Det kom nu att hållas den 7 oktober och då på Vegagatan 16. Ett tjugotal manhemiter bevistade mötet.

Ett tjog manhemiter bevistade årsmötet.

Ett tjog manhemiter bevistade årsmötet.

Mötet inleddes med parentation över den under sommaren avlidne manhemiten Gunnar Pihl, medlem sedan 39 år.

Presidiet: Mattias Fredriksson (sekreterare), Mats Eriksson (ordförande) och avgående skattmästaren Claes Brauer.

Presidiet: Mattias Fredriksson (sekreterare), Mats Eriksson (ordförande) och avgående skattmästaren Claes Brauer.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året omfattade 51 sidor och lades fram för mötet. Däri kan man läsa vad som hänt under året och styrelsens uppfattning om året.  Den finns att få vid ditt nästa besök på klubben.

Krokis och Flodis förgyllde såväl Skol-SM 2009 som klubbens verksamhetsberättelse.

Krokis och Flodis förgyllde såväl Skol-SM  2009 som klubbens verksamhetsberättelse.

Valberedningens Rickard Dave kunde lämna förslag till ny styrelse.
 
Valberedningens Rickard Dave kunde lämna förslag till ny styrelse.  

Därefter tog valberedningen i skepnad av Rickard Dave till orda och lämnade sitt förslag till ny styrelse. Efter konstituering vid det påföljande styrelsemötet ser styrelsen ut så här:

·      Mats Eriksson är ordförande, ungdoms- och PR- och rekryteringsansvarig.
·      Claes R. Nilsheden är vice ordförande och klubbtävlingsansvarig.
·      Göran Andersson är skattmästare.
·      Claes Brauer är biträdande skattmästare.
·      Mattias Fredriksson är sekreterare.
·      Ragnar Uhlin är lagtävlingsansvarig.
·      Harald Berggren Torell är vice sekreterare.
·      Johan Granholm är materialförvaltare.
·      Sam Friberg är suppleant och marknadsföringsansvarig.
·      Joel Åkesson är suppleant och elitansvarig.

Till ny valberedning valdes Rickard Dave (sammankallande), Vincent Andréasson och Sören Svensson. Till revisorer valdes Lars Borgström och Hans Brodén med suppleantposten tills vidare vakant.

Vid sommarens  kongress höjdes klubbarnas registreringsavgifter till landsförbundet och därför beslöt mötet beslöt om delvis uppjusterade medlemsavgifter:

 • 480 kronor för seniorer
 • 240 kronor för värnpliktiga och studerande mellan 19 och 25 år
 • 100 kronor för juniorer (= 300 kronor inkl. träningsavgift)
 • 50 kronor för Schack4an-barn
 • 300 kronor för medlemmar med introduktionsmedlemskap

I skrivande stund har de flesta medlemmar betalt in medlemsavgiften. Om du icke hör till dessa – gack och gör så snarast!

Mötet avslutades med utdelande av veteranmärken och prisutdelning för Manhems Stora pris. Dessutom förärades Björn Andersson diplom och nål för uppnådd FIDE-mästarvärdighet.

FIDE-mästaren

FIDE-mästaren "Bjorn" Andersson med FIDE-mästarnål och dito diplom.

Bilder: Sam Friberg.

Dags att betala medlemsavgiften!

Vid klubbens årsmöte i torsdags den 7 oktober beslöts om lätt förhöjd medlemsavgift för det kommande året. Bokslutet visade en viss förlust, samtidigt som Sveriges Schackförbund i somras höjde sin registreringsavgift.

De nya avgifterna är

för seniorer 1991 och äldre: 480 kronor
för studerande ungdomar 1985-1991: 240 kronor
för juniorer 1992 och senare i träningsgrupp: 300 kronor
för juniorer 1992 och senare,  ej i träning: 100 kronor

Du betalar enklast avgiften genom insättning av rätt belopp på SS Manhems plusgirokonto 42 28 22 – 7.

Välkommen till ännu ett år som manhemit!

Tjugotalet manhemiter på vårmötet

Klubbens vårmötet hölls jämte prisutdelningen för Vårmästerskapet och spel av Vårblixten den 18 maj. Ett tjugotal medlemmar hade mött upp för ett ganska kortvarigt möte. Frågan om de motioner som antogs vid årsmötet berördes dock och styrelsen måste medge att hittills inte så mycket hänt.

Dock Elo-rapporterades vår elitjuniorturnering Manhem Open i Allhelgonahelgen. Vad gäller livesändning av partier från klubben kan den instundande schackveckan i augusti bli ett premiärtillfälle.

Sommarens verksamhet berördes också. Klubben kommer inte att reguljära spelkvällar, men för varje schackvän står GSF:s Sommarschacket öppet. I augusti väntar en riktig schackfest. Samtidigt som vi har schack i Trädgårn spelas Manhems schackvecka, för första gången med stormästarturnering om planerna går i lås. Mer information kommer under sommaren och med det följande Nafset.