Manhem kallar samtliga medlemmar till vårmöte den 20 maj!

SS Manhem kallar sina medlemmar till

Vårmöte

tisdagen 20 maj 2014 kl. 18.30!

Det blir även prisutdelning för Vårmästerskapet! Samtliga fullföljande deltagare i Lilla gruppen och alla spelare med 5 poäng eller mer i Öppna har pris att vänta.

Kvällen avslutas med den traditionella Vårblixten.

Väl mött önskar SS Manhems styrelse!

 

Göteborgs Schackförbund höll årsmöte

På måndagen höll Göteborgs Schackförbund årsmöte i Schackcentrum på Vegagatan. Ett tiotal av distriktets klubbar fanns på plats. Styrelsen kunde rapportera om ett gott ekonomiskt resultat för det gångna året, om än själva schackverksamheten legat litet lågt på seniorsidan.

Utformningen av Lag-DM diskuterades och mötet gav styrelsen vägledning om den framtida spelformen. Man kan notera att det stundom kunnat höras visst gnöl angående Manhems alltför flitiga deltagande i distriktstävlingarna. Författaren till dessa rader tror dock att problemet ligger hos de klubbar som inte är med, snarare än tvärtom…

Ett annat ämne som diskuterades var hur man skall förfara med klubblösa schackspelare och deras rätt att vara med i förbundets tävlingsverksamhet. Det rådde en stor enighet om att distriktsmästerskapen är förbehållna medlemmar i göteborgsklubbar samt om att klubbspelare från andra distrikt är välkomna till icke-mästerskapstävlingar. Rena snålskjutsspelare får dock vara så vänliga att söka medlemskap i någon av Göteborgs klubbar, av vilka det ju inte råder någon brist.

En styrelse valdes för det kommande året i följande skepnad:

Christer Thörnqvist

Ordförande

SK Kamraterna

Kenneth Fahlström

Vice ordförande

Majornas SS

Joakim Elfving

Sekreterare

Göteborgs SS

Niklas Sidmar

Skattmästare

Mölndals SK

Johan Granholm

Materialförvaltare

SS Manhem

Jonas Mårdell

Tävlingsansvarig

Kärra SS

Mats Eriksson

Ungdomsansvarig

SS Manhem

Roland Häll

Ledamot

Lundby SS

Mikael Carlsson

Suppleant

Örgryte SK

Jörgen Nilsson

Suppleant

Mölndals SK

Nästa kalenderår har det gått ett hundra år sedan förbundet bildades och det blir således ett s.k. jubileumsår. Tre kommittéer har bildats och det finns alltså en del idéer, vartill vi förhoppningsvis kan återkomma framdeles.

Vårmöte med Göteborgs Schackförbund

På måndagen hölls Göteborgs Schackförbund vårmöte för det innevarande verksamhetsåret. Åtta av distriktets klubbar fanns på plats, däribland Manhem med Harald Berggren Torell som företrädare. Kvällen ägnades mest åt diskussionsfrågor; en som flammade upp var om icke-klubbanslutna spelare skall få vara med i förbundets tävlingar, föranlett av att en klubblös hade spelat i Blixt-DM. Detta var ingen beslutspunkt, men det var en ganska allmän mening att den som inte vill vara med i en schackklubb träffar ett val att inte stödja det organiserade schacket, och att det inte självklart att den skall kunna åka snålskjuts på det arbete som förbundets ideella ledare lägger ned för det gemensamma goda. En pseudodiskussion kom upp om det är rätt att kalla serien av tävlingar för låg- och mellanstadiebarn för ”Knatterallyt” eller om den skulle döpas om till något som lät mer ”vuxet”. Men ”barn” är ju inget skällsord och inte ”knatte” heller.

Tankar utbyttes om förbundets instundande hundraårsjubileum 2014 och hur det skall celebreras. Man kan notera att gamla fina Manhem är en av tre medlemsföreningar som är äldre än Göteborgs Schackförbund. GSS (1879) och Majorna (1907) är de andra, och Manhems bildandeår förutsätter jag att den värderade läsaren känner till.

Sommarens kongress diskuterades, i de flesta fall med resultatet att Göetborg går på Centralstyrelsens linje. En fråga som berörs i inte mindre än två motioner är om de medel Sveriges Schackförbund får från bidragsmyndigheten Ungdomsstyrelsen. Det sägs tydligt i reglerna att en viss del skall komma lokal verksamhet del, vilket hos en del vildhjärnor är samma sak som att fysiska pengar skall fördelas ut till olika bankkonton i landet. Vid kongressen kommer även frågan om registreringsavgifterna för vuxna medlemmar att dryftas, men effekterna av en utebliven höjning vore en mild västanfläkt i jämförelse med dem av ”det stora schackrånet”, att beröva riksförbundet det mesta av de medel man i dag förfogar för att driva verksamhet med. Det är ju så att användningen av varje års medel redovisas till myndigheten, som hittills aldrig har haft något att invända. Om schacket har några fiender vore detta ett effektivt sätt att lägga schackförbundet i grus.

Vårmöte avhölls på Manhem

På tisdagen hölls klubbens vårmöte för den här säsongen. Inga tyngre ärenden stod på dagordningen utan närvarande manhemiter fick information om ekonomin som den ter sig just nu. Prisutdelning förrättades för vårmästerskapet och det var så att deltagare med 5 poäng eller mer i Öppna gruppen och samtliga deltagare i Lilla gruppen erhöll pris. Deltagare som inte var med vid vårmötet kan hämta ut sina priser i efterhand på klubbens kontor och det bör de göra så fort som möjligt (man väljer ju bland ett urval böcker och ju längre man väntar, desto mer urplockat blir prisbordet) men absolut före midsommar. Med det menas före torsdagen den 20 juni.

På programmet stod också spel av Vårblixten. Den samlade tio deltagare och avlöpte som följer:

Resultat: 1. Patrik Abrahamsson 9 (av 9), 2. Jonas Bengtsson 8, 3. Martin Oxelqvist 7, 4. Thomas Meyer 6, 5. Richard Jern 5, 6. Kyrylo Yakymenko 4, 7. Per Hellgren 3, 8. Filip Vlahovic 2. 9. Liliya Vlahovic 1, 10. Tadashi Suzuki (10 delt.).

Manhems årsmöte valde ny styrelse

Den 18 september höll Manhem årsmöte med avslut av det gångna året och med start av det nya. Femton medlemmar hade mött upp, vilket är precis på gränsen för att få ett beslutsmässigt möte. Mötet valde ny styrelse helt enligt valberedningens förslag och efter konstituerande vid det efterföljande styrelsemötet fördelades ansvaren enligt följande:
         Mats Eriksson                                      ordförande, ungdomsansvarig, PR- och rekryteringsansvarig
         Claes R. Nilsheden                               vice ordförande, tävlingsansvarig (både klubb- och lag-)
         Göran Andersson                                 skattmästare
         Mattias Fredriksson                              sekreterare, informationsansvarig
         Claes Brauer                                       materialförvaltare
         Mats Welin (nyval)                               elitansvarig
         Harald Berggren Torell                          vice sekreterare, bitr. klubbtävlingsansvarig
         Per Hellgren                                        bitr. lagtävlingsansvarig
         Roy Johansson (nyval)                         suppleant
         Madeleine Strandberg (nyval)                suppleant

Medlemsavgifterna fastställdes till oförändrade jämfört med föregående år, nämligen

för seniorer                                                  500 kronor
för studerande ungdomsmedlemmar               250 kronor
för juniorer                                                   100 kronor
för schack4anjuniorer                                    50 kronor
för seniorer med introduktionsmedlemskap     350 kronor

Hans Brodén och Lars Borgström fick förnyat förtroende som revisorer med Jonas Ahlqvist som suppleant. Något förslag till ny valberedning fanns inte utan frågan kommer att tas upp vid ett extra insatt årsmöte vid Lussefesten.

Bortskänkes: bärbar dator?

Vid skolmästerskap i vintras inträffade det olyckliga att Manhems nyanskaffade bärbara dator förolyckades bortom allt hopp om räddning.

Klubbens behov av bärbar dator är 1) att kunna medföra vid skolmästerskap för lottning av desamma och 2) att vara hjälpmedel vid schackliga förberedelser vid resor.

Kan du hjälpa klubben med detta? Vänd dig till kontoret på tel. 24 47 45 eller epost info@ssmanhem.se !

Göteborgs Schackförbund hade vårmöte

På måndagen hade Göteborgs Schackförbund vårmöte. Vid det ajournerade årsmötet i vintras valdes Christer Thörnkvist, SK Kamraterna, till ny ordförande och detta var sålunda första gången han höll i representantskapets klubba.

På dagordningen stod förstås handlingarna till sommarens kongress i samband med SM-tävlingarna i Falun, där Göteborgs ställningstaganden diskuterades. Man kan notera att Centralstyrelsen än en gång föreslår höjda registreringsavgifter för landets seniorer. Göteborgs SF är klämt mellan två sköldar. Den ena består av de ständigt ökande avgifterna till landsförbundet och den andra de höjda hyreskostnader vi har att brottas med.

Ett nytt hyreskontrakt är nu underskrivet mellan Göteborgs Schackförbund och vår hyresvärd. Det innebär en dryg fördubbling av kvadratmeterhyran över en femårsperiod,  kunde styrelsen berätta vid vårmötet. Samtidigt säger vi upp lokalen på Vegagatan 16, d.v.s. vår nedre spellokal, i syfte att nedbringa kostnaderna.

För Manhems del har en principöverenskommelse träffats som går ut på en delning av lokalkostnaden på 50-50 basis mellan vår klubb och förbundet. För Manhem medför detta en kraftig hyreshöjning mot vad vi har haft hittills, men då skall man veta att vår klubb (och GSF) haft en mycket gynnsam lokallösning. Klubbens årsmöte har att ta ställning till den nya situationen i september.

Nya veteraner korade i Manhem

Under året har ett flertal veteraner i klubben utsetts för mångårigt medlemskap, varmed menas medlemskap i 40 år (guld), 20 år (silver) eller 10 år (brons).

Här kan du se vilka våra nykorade veteraner är.

Veteranmärket i brons: Tomas Segerberg, 10 år som manhemit.

Veteranmärket i brons: Tomas Segerberg, 10 år som manhemit.

Tomas Segerberg är manhemit sedan tio år och numera boende i Tyskland. Han erhöll sitt veteranmärke i brons i anslutning till den sjätte allsvenska ronden i februari.

Veteranmärket i silver: Roine Karlsson , 21 år som manhemit.

Veteranmärket i silver: Roine Karlsson , 21 år som manhemit.

Roine Karlsson, medlem sedan 1991, tog emot veteranmärket i silver vid Lussefesten i höstas. 

Ett antal märken har därutöver sänts till förtjänta manhemiter via postens verksamhet:

Peter Andiné har erhållit veteranmärket i brons för tio år som manhemit.
Victor Vas har erhållit veteranmärket i brons för tio år som manhemit.
Kristian Aaltonen har erhållit veteranmärket i brons för tio år som manhemit.
Sebastian Nemeth har erhållit veteranmärket i brons för tolv år som manhemit.
Johan Hultin har erhållit veteranmärket i brons för aderton år som manhemit.

Vårmöte i Manhem

Den 15 maj hölls Manhems vårmöte för säsongen. Prisutdelning ägde rum för vårens vårmästerskap och vårmötesförhandlingar hölls. Klubbens skattmästare Göran Andersson redogjorde för det ekonomiska läget och kunde konstatera att det mesta pekar mot ett begränsat överskott när vi gör slutsummeringen i september.

En fråga som stadgarna föreskriver skall tas upp är den om sammankomster under sommarmånaderna. Mycket talar för att den drar sin sista suck när klubbens stadgegrupp an lägga fram ett nytt förslag; mötet beslöt att hålla klubben stängd under sommaren 2012 med undantag av den kommande schackveckan.

Handlingarna inför sommarens kongress diskuterades och hur klubben skall ställa sig till dem. Det blir ett år med ganska svaga motioner och klubben kommer att förorda Centralstyrelsens linje i de flesta fall.

Ett försäljningsbord fanns uppställt där hugade medlemmar kunde införskaffa en manhemtröja eller en klubbnål.